Týždenné správy o trhu s elektrinou

Ceny elektriny sa v čase dynamicky menia. Sú pritom závislé na množstve faktorov. Rozhodovanie o tom, kedy nakúpiť elektrinu, je preto veľmi ťažké. Informácie o tom, čo sa na trhu práve deje, môžu priniesť Vašej spoločnosti zaujímavé zníženie nákladov na nákup elektriny. Vďaka našim Týždenným správam o trhu s elektrinou budete schopní nakupovať elektrinu vo výhodnejšom čase.

V Týždenných správach o trhu s elektrinou každý týždeň nájdete:

 • indikáciu budúceho vývoja slovenských a českých cien elektriny
 • komentár a grafy k vývoju cien elektriny
 • vývoj spotreby elektriny v SR, v ČR a v Nemecku
 • aktuálne objemy prenosových kapacít v našej oblasti
 • komentár a grafy k cenám uhlia, emisných kvót a ropy
 • zhodnotenie aktuálnej disponibility zdrojov elektriny
 • vplyv počasia a diania na finančných trhoch na ceny elektriny
 • množstvo ďalších grafov a indikátorov

Poskytovanie správ sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Generic placeholder image

Vzorku aktuálnych týždenných správ si môžete vyžiadať odoslaním mailu na info@jpx.sk, alebo vyplnením formulára.
Týždenné správy o trhu s plynom

Ceny plynu sa v čase dynamicky menia. Sú pritom závislé na množstve faktorov. Rozhodovanie o tom, kedy nakúpiť plyn, je preto veľmi ťažké. Informácie o tom, čo sa na trhu práve deje, môžu priniesť Vašej spoločnosti zaujímavé zníženie nákladov na nákup plynu. Vďaka našim Týždenným správam o trhu s plynom budete schopní nakupovať plyn vo výhodnejšom čase.

V Týždenných správach o trhu s plynom každý týždeň nájdete:

 • indikáciu budúceho vývoja českých a nemeckých cien plynu
 • komentár a grafy k vývoju cien plynu
 • aktuálny vývoj spotreby plynu v ČR a v Nemecku
 • komentár a grafy k cenám ropy a elektriny
 • komentár a indikáciu vývoja cien LNG a amerického plynu
 • aktuálny vývoj dodávok plynu z LNG terminálov
 • zhodnotenie aktuálnej situácie v tranzite a údržbe
 • aktuálny stav zásob plynu v zásobníkoch
 • vplyv počasia a diania na finančných trhoch na ceny plynu
 • množstvo ďalších grafov a indikátorov

Poskytovanie správ sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Generic placeholder image

Vzorku aktuálnych týždenných správ si môžete vyžiadať odoslaním mailu na info@jpx.sk, alebo vyplnením formulára.
Koľko môžem ušetriť
na nákupe elektriny, alebo plynu,
ak ich moja spoločnosť
odoberá vo veľkom objeme?

Cena komodity tvorí nezanedbateľný podiel na koncovej cene elektriny, alebo plynu. Je priamo závislá na jej trhovej cene,
ktorá sa v čase dynamicky mení a tak nie je jednoduché vystihnúť ten najoptimálnejší okamih nákupu. Podstatnou časťou tejto ceny sú okrem nákladov na komoditu samotnú aj náklady na tvar diagramu a na odchýlku a rôzne rizikové prirážky dodávateľa.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam sme schopní:

 • Oceniť Váš odberový diagram
 • Doporučiť najvhodnejší spôsob jeho nákupu
 • Asistovať počas celého procesu jeho nákupu
 • Vybrať najoptimálnejšie momenty nákupu

Čo musím urobiť preto, aby si moja spoločnosť mohla nakupovať elektrinu, alebo plyn, na trhu samostatne a nebola odkázaná na iných dodávateľov?

Závislosť od jediného dodávateľa sa pri veľkom odoberanom množstve môže stať obmedzujúcou. Určite ste sa už zaoberali myšlienkou, čo by znamenalo ísť do vlastnej zodpovednosti za odchýlku. Na jednej strane by to ušetrilo nemalé prostriedky na nákupe elektriny, alebo plynu, no na druhej strane by to znamenalo nemalé náklady na správu bilančnej skupiny, na odchýlku, na riadenie rizika atď. Malo by to vôbec zmysel?

Vďaka dlhoročným skúsenostiam sme schopní:

 • Spočítať výhodnosť vytvorenia samostatnej bilančnej skupiny pre Vašu spoločnosť (business case)
 • Spracovať komplexný obchodný plán vytvorenia samostatnej bilančnej skupiny
 • Riadiť tento proces vrátane zaškolenia personálu až po odovzdanie do rutinnej prevádzky

Ako funguje trh s elektrinou?
Ako funguje trh s plynom?

Komoditné trhy sú často vnímané ako "čierna skrinka". No hoci sa to na prvý pohľad môže zdať komplikované, ako všade inde, aj tam platia jasné pravidlá, prebiehajú striktne vymedzené procesy a fungujú jasne definované súvislosti. Pre kvalifikované riadenie a rozhodovanie je nevyhnutné toto všetko aspoň rámcovo poznať.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam sme schopní:

 • Vysvetliť všetky súvislosti a procesy
 • Detailne vysvetliť rôzne špecifiká ako napr.:
  • Predikcia portfólia a typové diagramy odberu
  • Obchodovanie s elektrinou a plynom
  • Vývoj cien v závislosti na cenách uhlia, ropy a emisných kvót
  • Výpočet a riadenie nákladov na odchýlku
  • Riziká pri obchodovaní
 • Poskytnúť špecializované školenie priamo vo Vašej spoločnosti

Dokážem efektívne riadiť svoju odchýlku pri spotrebe alebo výrobe elektriny?

Vďaka vysokým cenám je náklad na odchýlku "strašiakom" pre mnohých odberateľov, dodávateľov, ba aj výrobcov elektriny. Pritom ide o exaktný proces, ktorý je možné efektívne riadiť a tak významne znížiť tieto náklady.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam sme schopní:

 • Analyzovať dôvody nákladov na odchýlku Vašej spoločnosti a navrhnúť možnosti ich optimalizácie
 • Vypočítať očakávané náklady pri rôznych alternatívach režimu zodpovednosti za odchýlku a navrhnúť a implementovať zmeny tohto režimu

Má moja spoločnosť pod kontrolou riziko pri obchodovaní s energiami?

Obchodovanie s elektrinou a plynom je ako každé iné postavené na vytvorení zisku z rozdielu nákupnej a predajnej ceny. Každý sa snaží nakúpiť čo najlacnejšie a predať čo najdrahšie. Vývoj na trhu je dynamický a tak je každý jeho účastník vystavený rôznym rizikám. Vhodná politika riadenia rizika je preto nevyhnutná.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam sme schopní:

 • Vykonať audit riadenia rizika vo Vašej spoločnosti pre všetky procesy týkajúce sa obchodovania s energiami
 • Navrhnúť a v súčinnosti so zodpovednými pracovníkmi Vašej spoločnosti implementovať politiku riadenia rizika